Wi begrööt Di op uns Huussiet

in 2023 schall dat wedder losgohn, siehe Termine

Wiel wi dat Stück "Dynamit un Puusteblomen" in 2020 wegen de Pandemie nich in jedet Dörp speelen kunnt, un de Lüüt uns frogt hebbt ob dat wieder geit, hebbt wi uns entschloten, dat Stück 2023 nochmol  to speelen un hofft, dat uns de nächste Pandemie nich wedder allens in Dutt haut. Wi freut uns bannig op Ju. Bit denn, un blifft gesund.

29.4.22 


                                Uns letztet Stück  
                        Dynamit un Puusteblomen

                           ward nochmol opführt                         ....un fiern köönt wi ok

Düsse Siet is an 11.10.2022  ännert worrn